REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI GMINY POLICE 2024/2025

Informacja w sprawie elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025


W dniu 4 marca 2024 r. o godz. 8:00 rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Police.

Nabór dzieci na nowy rok szkolny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie się odbywał za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

https://rekrutacja-przedszkole.ug.police.pl

Do korzystania z elektronicznego systemu naboru niezbędny jest komputer bądź  dowolne urządzenie mobilne z przeglądarką internetową. W systemie, w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcje”, będą umieszczone do pobrania wszystkie niezbędne do wypełnienia dokumenty oraz instrukcje do systemu, tak, aby z łatwością przejść cały proces rejestracji danych w systemie rekrutacji.

Możliwość rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji będzie dostępna dla rodziców/opiekunów prawnych w celu dopełnienia następujących czynności:

KONTYNUACJA PRZEDSZKOLA

– od 22 lutego 2024 r. od godziny 8.00 do 1 marca 2024 r. do godziny 15.00 złożenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego przez rodziców/ prawnych opiekunów, których dziecko już uczęszcza do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego

NOWY NABÓR

– od 4 marca 2024 r.  od godziny 8:00 do 22 marca 2024 r. do godziny 15.00 – złożenie przez rodziców/ prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z wymaganymi załącznikami.


Uwaga!

Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie, których dziecko obecnie już uczęszcza do przedszkola/ oddziału przedszkolnego, nie złożą deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego we wskazanym wyżej terminie, wchodzą w proces rekrutacji w celu ubiegania się o ponowne przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego. W takim przypadku niezbędne jest złożenie przez rodziców/ prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z wymaganymi załącznikami. 


W celu elektronicznego wypełnienia wniosku/deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego potrzebne będą następujące dane: numer PESEL dziecka, dane osobowe i adres zamieszkania dziecka, dane osobowe i adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów dziecka.


Po dokonaniu rejestracji w systemie wniosku rodzice/opiekunowie prawni, posiadający profil zaufany, będą mieli możliwość podpisania wniosku za jego pomocą.
W celu potwierdzenia spełniania kryteriów zaznaczonych we wniosku, w systemie będzie możliwość dodania w formie załączników wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w Uchwale nr Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 lutego 2015 r.


W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie będzie posiadał profilu zaufanego, po dokonaniu rejestracji wniosku w systemie, będzie miał również możliwość pobrania i wydrukowania wypełnionego wniosku/deklaracji oraz załączników. Podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy wówczas złożyć w sekretariacie placówki wybranej na pierwszym miejscu listy preferencji.

Uwaga!
Każdy zarejestrowany wniosek musi być zatwierdzony przez przedszkole wybrane na pierwszym miejscu listy preferencji
, w przeciwnym razie nie będzie brany pod uwagę podczas naboru.


Oświadczenia (załączniki do wniosku) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
(art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

Rodzice, którzy nie posiadają jeszcze profilu zaufanego mogą go bezpłatnie założyć za pośrednictwem platformy e-PUAP lub swojego banku (w którym rodzic/opiekun prawny posiada konto). Profil zaufany służy później do wszelkich kontaktów zdalnych z administracją.


W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gminie Police.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2019 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2020 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2021 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać także  udział  dzieci, które ukończyły  2,5- roku oraz dzieci zamieszkałe poza Gminą Police.

Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola przysługuje jednak dzieciom 3- letnim (i starszym) oraz mieszkańcom Gminy Police.

Warunkiem przyjęcia dzieci 2,5 letnich oraz zamieszkałych poza Gminą Police  jest posiadanie przez dane przedszkole wolnych miejsc.


W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, Burmistrz Polic wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej na terenie Gminy Police, który przyjmie dziecko.

Wykaz placówek publicznych w Gminie Police, do których odbędzie się nabór dzieci do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025:

Przedszkole Publiczne nr 1 „Calineczka” ul. Traugutta 13-15 72-010 Policetel. 91 3-176-631 pp1@police.pl
Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej ul. Robotnicza 13 72-010 Policetel. 91 3-176-982 pp5@police.pl
Przedszkole Publiczne nr 6 „Leśne” ul. Wróblewskiego 3 72-010 Police  tel. 91 4-554-592 pp6@police.pl
Przedszkole Publiczne nr 8 „Bajkowe” ul. Wyszyńskiego 31 72-010 Policetel. 91 3-177-354 pp8@police.pl
Przedszkole Publiczne nr 9 „Tęczowa Kraina” ul. Piaskowa 13 72-010 Policetel. 91 4-240-746 pp9@police.pl
Przedszkole Publiczne nr 10 ul. Piaskowa 112 72-010 Policetel. 91 3-179-126 pp10@police.pl
Przedszkole Publiczne nr 11 ul. Przyjaźni 1
ul. Przyjaźni 33 72-010 Police
tel. 91 3-177-296 sekretariat@pp11wpolicach.pl
Przedszkole Publiczne Tanowo ul. Szczecińska 70 72-004 Tanowotel. 91 3-126-677 pptanowo@police.pl
Przedszkole Publiczne Trzebież ul. Wkrzańska 9 72-020 Trzebieżtel. 91 3-128-271 przedszkole@pptrzebiez.pl
Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi ul. Owocowa 5 72-015 Policetel. 91 4-316-480   sekretariat@sp6police.pl
Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie Szkoła Filialna w Pilchowie ul. Szczecińska 1 a 72-004 Tanowotel. 91 4-526-414   sekretariat@sptanowo.pl