ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI – INFORMACJE DLA RODZICÓW

Informacja w sprawie elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Od 14 marca 2022 r.  rozpoczęła się rekrutacja dzieci na wolne miejsca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Police.

Nabór dzieci na nowy rok szkolny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie się odbywał za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

https://rekrutacja-przedszkole.ug.police.pl

Do korzystania z elektronicznego systemu naboru niezbędny jest komputer bądź  dowolne urządzenie mobilne z przeglądarką internetową.

W systemie, w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcje”, będą umieszczone do pobrania wszystkie niezbędne do wypełnienia dokumenty oraz instrukcje do systemu, tak, aby z łatwością przejść cały proces rejestracji danych w systemie rekrutacji.

WAŻNE DATY DOSTĘPU DO SYSTEMU:

Możliwość rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji będzie dostępna dla rodziców/opiekunów prawnych w celu dopełnienia następujących czynności:

 • DEKLARACJE O KONTYNUACJI PRZEDSZKOLA – od 4 marca 2022 r. od godziny 8.00 do 11 marca 2022 r. do godziny 15.00 – złożenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego przez rodziców/ prawnych opiekunów, których dziecko już uczęszcza do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego,

 • NOWE WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA – od 14 marca 2022 r.  od godziny 8:00 do 25 marca 2022 r. do godziny 15.00 – złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole na wolne miejsca wraz z wymaganymi załącznikami.


U W A G A !

Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie, których dziecko obecnie już uczęszcza do przedszkola/ oddziału przedszkolnego, nie złożą deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego we wskazanym wyżej terminie, wchodzą w proces nowej rekrutacji w celu ubiegania się o ponowne przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego. W takim przypadku niezbędne jest złożenie przez rodziców/ prawnych opiekunów nowego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z wymaganymi załącznikami. 


W celu elektronicznego wypełnienia wniosku/deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego potrzebne będą następujące dane:

 • numer PESEL dziecka,
 • dane osobowe i adres zamieszkania dziecka,
 • dane osobowe i adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów dziecka.


NOWE WNIOSKI – PROFIL ZAUFANY:

Po dokonaniu rejestracji w systemie wniosku rodzice/opiekunowie prawni, posiadający profil zaufany, będą mieli możliwość podpisania wniosku za jego pomocą. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów zaznaczonych we wniosku, w systemie będzie możliwość dodania w formie załączników wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w Uchwale nr Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 lutego 2015 r.

NOWE WNIOSKI – BRAK PROFILU ZAUFANEGO:

W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie będzie posiadał profilu zaufanego, po dokonaniu rejestracji wniosku w systemie, będzie miał również możliwość pobrania i wydrukowania wypełnionego wniosku oraz załączników. Podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy wówczas złożyć w sekretariacie placówki wybranej na pierwszym miejscu listy preferencji.


KONTYNUACJA PRZEDSZKOLA:

Podobnie, jak wyżej – w przypadku posiadania profilu zaufanego – rodzice będą mieć możliwość podpisana deklaracji za jego pomocą.

W przypadku braku profilu zaufanego – należy wypełnioną w systemie deklarację wydrukować i przynieść do sekretariatu głównego przy ul. Przyjaźni 1.

INNE, WAŻNE INFORMACJE:

 • Każdy zarejestrowany wniosek musi być zatwierdzony przez przedszkole wybrane na pierwszym miejscu listy preferencji, w przeciwnym razie nie będzie brany pod uwagę podczas naboru.

 • Oświadczenia (załączniki do wniosku) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń(art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

 • Rodzice, którzy nie posiadają jeszcze profilu zaufanego mogą go bezpłatnie założyć za pośrednictwem platformy e-PUAP lub swojego banku (w którym rodzic/opiekun prawny posiada konto). Profil zaufany służy później do wszelkich kontaktów zdalnych z administracją.

 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gminie Police.

 • Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 • Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

 • Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2017 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2018 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2019 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

 • W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać także  udział  dzieci, które ukończyły  2,5- roku oraz dzieci zamieszkałe poza Gminą Police. Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola przysługuje jednak dzieciom 3- letnim (i starszym) oraz mieszkańcom Gminy Police.

 • Warunkiem przyjęcia dzieci 2,5 letnich oraz zamieszkałych poza Gminą Police  jest posiadanie przez dane przedszkole wolnych miejsc.

 • W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, Burmistrz Polic wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej na terenie Gminy Police, który przyjmie dziecko.