Zarządzenie Dyrektora w sprawie warunków BHP

  • Kategoria: Aktualności
  • Opublikowano: wtorek, 27, październik 2020 16:30

Zarządzenie Nr 1/10/2020

Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach

z dnia 27.10.2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Publicznym nr 11

w Policach

(miejscowość)

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach, w okresie od 28.10.2020 r. do dnia 30.10.2020 r., ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia wychowanków i pracowników Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach.

§ 2.

            Ze względu na sytuację, w dniu dzisiejszym przeprowadzane będą specjalistyczne prace dezynfekcyjne całej placówki tj. budynku przy ul. Przyjaźni 1 oraz przy ul. Przyjaźni 33.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach oraz na aplikacji Teams udostępnionej wszystkim rodzicom.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z upoważnienia: Elżbieta Sobczak

Zastępca dyrektora PP 11 w Policach

Portale Edukacyjne