O Nas

Przedszkole Publiczne nr 11 mieści się w dwóch budynkach: A - przy ul. Przyjaźni 1 oraz B - w oddziałach zamiejscowych przy ul. Przyjaźni 33 w Policach. Od września 2002 r. obowiązki dyrektora placówki pełni mgr Katarzyna Wróbel, będąca również doradcą metodycznym d/s wychowania przedszkolnego Gminy Police. Od 1 września 2017 r. obowiązki zastępcy dyrektora pełni mgr Elżbieta Sobczak. Kadrę pedagogiczną stanowi 27 nauczycieli: wychowania przedszkolnego, specjalistów zajęć dodatkowych oraz personel pomocniczy - 26 osób pracujących w administracji, kuchni, ogrodzie, szatni oraz bezpośrednio z wychowankami. W naszym przedszkolu funkcjonuje dziesięć oddziałów, do których uczęszcza około 250 dzieci. Posiadamy dwa duże i funkcjonalne ogrody wyposażone w sprzęt zabawowy z roślinami różnych gatunków. Naszym dodatkowym atutem jest bliskie położenie Puszczy Wkrzańskiej, parterowe, słoneczne budynki z funkcjonalnymi salami zabaw, przestronne szatnie dziecięce, służące również do zabaw muzyczno-ruchowych. W sposób szczególny dbamy o ekologię, działamy na rzecz okazywania pomocy dla innych: ludzi i zwierząt, preferujemy aktywny sposób spędzania czasu oraz zdrowe żywienie. Możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy placówką prozdrowotną promującą zdrowy styl życia.

W ciągu minionych lat tradycją przedszkola stało się:

 • organizowanie imprez okolicznościowych dla całej społeczności przedszkolnej m. in. „Jarzynowe święto”, „Pasowanie na przedszkolaka”, "Święto Pluszowego Misia", spotkanie z Mikołajem, "Dzień Przyjaźni na ulicy Przyjaźni", bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, powitanie wiosny, spotkania rodzinne prezentujące umiejętności wychowanków, festyn rodzinny – „Z mamą i tatą witamy lato”, Dni Dziecka, uroczyste pożegnanie dzieci 6 –letnich,
 • impreza międzyprzedszkolna dla polickich przedszkolaków „Eko - spotkanie na leśnej polanie”, podczas której prezentowane jest przedstawienie oraz zabawy proekologiczne, wystawa plastyczna n/t „Śmieci mniej - Ziemi lżej”, moda ekologiczna,
 • prowadzimy szereg działań proekologicznych i zdrowotnych w ciągu całego roku szkolnego włączając w nie naszych wychowanków, rodziców oraz zaprzyjaźnione instytucje,
 • organizujemy rajdy piesze po Puszczy Wkrzańskiej dla chętnych rodzin przedszkolnych oraz turystyczne wycieczki wyjazdowe na terenie naszej gminy,
 • systematycznie współpracujemy ze Szkołą Podstawową nr 8, Radą Osiedla nr 7 w Policach, Ligą Ochrony Przyrody, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami oraz Klubem Turystycznym „Sami Swoi”, Hospicjum w Policach
 • organizujemy zajęcia dodatkowe dla wychowanków prowadzone przez specjalistów - są to : zajęcia logopedyczne, sportowe zajęcia ogólnorozwojowe, muzyczno - ruchowe, dydaktyczno - wyrównawcze, język angielski, terapię rewalidacyjną, oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,
 • bierzemy udział w Lidze Biegów Przełajowych odnosząc liczne sukcesy,
 • prowadzimy liczne akcje charytatywne na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej i polickiego hospicjum, bezdomnych zwierząt, chorych dzieci, ...
 • współpracujemy z Biblioteką Filia Nova organizując wspólne projekty, prowadzimy dwa własne punkty wypożyczeń książek dla dzieci zachęcajac do głośnego czytania,
 • włączamy się w akcje organizowane przez inne placówki, nasi wychowankowie prezentują swe umiejętności w przeglądach i konkursach.
 • preferujemy prozdrowotny styl wychowania m. in. poprzez samodzielnie prowadzone zaplecze kuchenne, promujące zdrową żywność o wysokiej jakości, wyprodukowaną w sposób samodzielny oraz wszelaką aktywność ruchową.
 • Bierzemy udział w różnorodnych projektach dotyczących współpracy miedzynarodowej w zakresie wychowania przedszkolnego – m.in. nawiązałyśmy współpracę z przedszkolami duńskimi oraz niemieckimi. Nasi nauczyciele ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe oraz uczestniczą w ciekawych formach doskonalących, personel pomocniczy aktywnie włącza się w proponowane działania, co łącznie przynosi wysokie efekty dydaktyczno – wychowawcze w pracy z naszymi wychowankami. Jesteśmy otwarci na zmiany, liczymy się z nowymi propozycjami, chętnie nawiązujemy kontakty służące całej społeczności przedszkolnej. Cały zespół stara się stwarzać atmosferę, zbliżoną do domowej. Mamy nadzieję, że nasze działania służą, jak najlepiej naszym wychowankom.

  Nasza placówka jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą mile spędzić w niej czas. W przedszkolu wpływamy na wychowanie poprzez stwarzanie warunków do tego, aby dzieci czuły się w nim dobrze. Chociaż nie jesteśmy w stanie w każdym przypadku kontynuować wychowania domowego, to staramy się zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa, akceptować je takimi jakie są, szanować indywidualność każdego z nich, a jednocześnie dawać możliwość do podejmowania decyzji i uzasadniania swoich racji. W tak stworzonych warunkach wychowankowie mają okazję do zdobywania wiedzy i umiejętności na miarę swoich potrzeb, możliwości rozwojowych i zainteresowań. Szukamy różnych sposobów rozwiązywania konfliktów między dziećmi: dajemy dziecku czas i szansę na samodzielne rozwiązywanie problemu, pomagamy w rozwiązaniu sporu oraz próbujemy uczyć komunikatów typu "ja". Wpływamy na dzieci dając przykład prawidłowego postępowania, uczyć szacunku dla inności drugiego człowieka. Dużą pomocą w wychowaniu stanowią ustalone wspólnie z dziećmi zasady zachowania w grupie. Dzięki temu, że to oni są ich współautorami możemy lepiej egzekwować właściwe zachowanie w przedszkolu oraz umożliwiać przenoszenie właściwych wzorców na grunt rodzinny, m.in. poprzez systematyczną pracę nad ujednoliceniem oddziaływań wychowawczych między przedszkolem a rodzicami i opiekunami naszych wychowanków.

  Portale Edukacyjne