RODO

  • Kategoria: Uncategorised
  • Opublikowano: wtorek, 10, grudzień 2019 12:56

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego           przepływu takich danych oraz    uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informuję, iż:

1.     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 11 z siedzibą w Policach ul. Przyjaźni 1, które reprezentuje dyrektor Pani Katarzyna Wróbel

2.     inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach jest Pani Kinga Zając / kontakt – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 3177296 /

3.     Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji procesu nauczania:

·       zbiór danych o dzieciach na podstawie art. 6 ust. 1, art. 9 ust.2  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego   przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),art. 2 ust.2, art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 2, art. 4, art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 10. ust. 2, art.11 ust. 3, art. 12,  art. 14, art. 18  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z dn. 24 lutego 2017 r. poz. 356 ), art. 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 170), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882), § 6. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz. 1578), § 24. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1643), art. 70.  ust.1. pkt. 2, 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), Statut Przedszkola, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U.2017.0.2159 t.j.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516); przedszkolny regulamin wycieczek, § 43. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. 1992 nr 36 poz. 155),

·       zbiór danych dotyczących procesu naboru do przedszkola na podstawie art. 149 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) lub Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

·       rejestracja monitoringu wizyjnego na podstawie art. 108a. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650)

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji procesu nauczania:

·       zbiór danych o rodzicach / opiekunach prawnych / imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefony kontaktowe, adres poczty elektronicznej / na podstawie art. 6 ust. 1, art. 9 ust.2  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego    przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), art. 149 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) lub Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1643), statutu przedszkola. 

 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w przedszkolu będą: dyrektor i zastępca przedszkola, pracownicy administracyjni, nauczyciele.

6.     Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji przedszkolnej po czym archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7.     posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9.     Podanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie do przedszkola jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji. Natomiast podanie ( dołączenie stosownych oświadczeń i dokumentów ) danych potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji a w konsekwencji w procesie edukacji swojego dziecka.

10.  Udostępnione dane nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim, jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania na mocy obowiązującego prawa;

11.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez obecne w przedszkolu oprogramowania komputerowe.  Nie będą profilowane tzn. żadne decyzje nie zapadną bez Państwa udziału.

 

Portale Edukacyjne