Dostępność

  • Kategoria: Uncategorised
  • Opublikowano: poniedziałek, 19, kwiecień 2021 14:07

DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI

 

Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pp11wpolicach.pl  Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach.

 

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2013 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.03.2021 r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji moblinych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    część plików nie jest dostępna cyfrowo

    większość elementów zostało opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub chęci złożenia wniosku o udostępnienie informacji niedostepnej prosimy o kontakt. Osobami wyznaczonymi do kontaktu są Pani Katarzyna Wróbel lub Pani Kinga Zając - adres do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; numer telefonu: 91 3177 296.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich adres email rzecznika https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach:

              ul. Przyjaźni 1 – macierzyste

              ul. Przyjaźni 33 – oddziały zamiejscowe

 

Placówka mieści się w dwóch bliżniaczych, parterowych budynkach pod wskazanymi wyżej adresami. Do każdego z budynków prowadzi wejście - główne bezpośrednio z poziomu terenu z szerokimi drzwiami wejściowymi dostosowanymi dla osób poruszających się na wózkach.  Po lewej stronie od wejścia głównego, w każdym z budynków znajduje się sekretariat,  w którym może zostać udzielona szczegółowa informacja w celu obsłużenia osoby niepełnosprawnej w zależności od rodzaju sprawy. W budynku macierzystym udzielane są wszystkie informacje związane z działanością całości placówki, w budynku z oddziałami zamiejscowymi – informacje n/t działaności tego budynku. 

W placówce istnieje również możliwość wyrażenia sprawy i złożenia wniosku drogą pisemną i za pośrednictwem poczty elektronicznej dla osób z niepełnosprawnością komunikowania się werbalnego.

Przy wejściach do obu budynku znajdują się dzwonki, domofon, po uruchomieniu którego przywoływane są osoby wyznaczone do udzielenia pomocy informacyjnej i organizacyjnej.     

Przed budynkiem wyznaczone są dwa stanowiska postojowe przeznaczone dla samochodów osobowych interesantów przedszkola.

W razie konieczności do budynków można  wejść z psem asystującym i przewodnikiem.

W budynkach nie ma toalet przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, nie ma pętli indukcyjnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu, nie ma oznaczeń naściennych informacyjnych ikonograficznych wypukłych i kontrastowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Nie ma także możliwości komunikowania się za pośrednictwem języka migowego.

Ze względu na funkcję opiekuńczoną wobec małych dzieci, placówka posiada wejścia zabezpieczone bramkami z zasówkami i zapadką przed otwarciem dzieci. W przypadku interesanta - osoby niepełnosprawnej na wózku, po kontakcie telefonicznym z placówką, bramka wejściowa zostanie otwarta przez wyznaczonego pracownika, który od tej chwili będzie służył pomocą petentowi.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego:

Dostpno 1.jpg (2550×3509) (pp11wpolicach.pl)

Dostpno 2.jpg (2550×3509) (pp11wpolicach.pl)

Dostpno 3.jpg (2550×3509) (pp11wpolicach.pl)

Dostpno 4.jpg (2550×3509) (pp11wpolicach.pl)

Dostpno 5.jpg (2550×3509) (pp11wpolicach.pl)

Dostpno 6.jpg (2550×3509) (pp11wpolicach.pl)

RODO

  • Kategoria: Uncategorised
  • Opublikowano: wtorek, 10, grudzień 2019 12:56

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego           przepływu takich danych oraz    uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informuję, iż:

1.     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 11 z siedzibą w Policach ul. Przyjaźni 1, które reprezentuje dyrektor Pani Katarzyna Wróbel

2.     inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach jest Pani Kinga Zając / kontakt – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 3177296 /

3.     Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji procesu nauczania:

·       zbiór danych o dzieciach na podstawie art. 6 ust. 1, art. 9 ust.2  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego   przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),art. 2 ust.2, art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 2, art. 4, art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 10. ust. 2, art.11 ust. 3, art. 12,  art. 14, art. 18  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z dn. 24 lutego 2017 r. poz. 356 ), art. 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 170), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882), § 6. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz. 1578), § 24. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1643), art. 70.  ust.1. pkt. 2, 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), Statut Przedszkola, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U.2017.0.2159 t.j.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516); przedszkolny regulamin wycieczek, § 43. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. 1992 nr 36 poz. 155),

·       zbiór danych dotyczących procesu naboru do przedszkola na podstawie art. 149 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) lub Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

·       rejestracja monitoringu wizyjnego na podstawie art. 108a. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650)

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji procesu nauczania:

·       zbiór danych o rodzicach / opiekunach prawnych / imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefony kontaktowe, adres poczty elektronicznej / na podstawie art. 6 ust. 1, art. 9 ust.2  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego    przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), art. 149 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) lub Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1643), statutu przedszkola. 

 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w przedszkolu będą: dyrektor i zastępca przedszkola, pracownicy administracyjni, nauczyciele.

6.     Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji przedszkolnej po czym archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7.     posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9.     Podanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie do przedszkola jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji. Natomiast podanie ( dołączenie stosownych oświadczeń i dokumentów ) danych potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji a w konsekwencji w procesie edukacji swojego dziecka.

10.  Udostępnione dane nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim, jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania na mocy obowiązującego prawa;

11.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez obecne w przedszkolu oprogramowania komputerowe.  Nie będą profilowane tzn. żadne decyzje nie zapadną bez Państwa udziału.

 

Portale Edukacyjne