Dostępność

  • Kategoria: Uncategorised
  • Opublikowano: poniedziałek, 19, kwiecień 2021 14:07

DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI

 

Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pp11wpolicach.pl  Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach.

 

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2013 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.03.2021 r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji moblinych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    część plików nie jest dostępna cyfrowo

    większość elementów zostało opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub chęci złożenia wniosku o udostępnienie informacji niedostepnej prosimy o kontakt. Osobami wyznaczonymi do kontaktu są Pani Katarzyna Wróbel lub Pani Kinga Zając - adres do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; numer telefonu: 91 3177 296.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich adres email rzecznika https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach:

              ul. Przyjaźni 1 – macierzyste

              ul. Przyjaźni 33 – oddziały zamiejscowe

 

Placówka mieści się w dwóch bliżniaczych, parterowych budynkach pod wskazanymi wyżej adresami. Do każdego z budynków prowadzi wejście - główne bezpośrednio z poziomu terenu z szerokimi drzwiami wejściowymi dostosowanymi dla osób poruszających się na wózkach.  Po lewej stronie od wejścia głównego, w każdym z budynków znajduje się sekretariat,  w którym może zostać udzielona szczegółowa informacja w celu obsłużenia osoby niepełnosprawnej w zależności od rodzaju sprawy. W budynku macierzystym udzielane są wszystkie informacje związane z działanością całości placówki, w budynku z oddziałami zamiejscowymi – informacje n/t działaności tego budynku. 

W placówce istnieje również możliwość wyrażenia sprawy i złożenia wniosku drogą pisemną i za pośrednictwem poczty elektronicznej dla osób z niepełnosprawnością komunikowania się werbalnego.

Przy wejściach do obu budynku znajdują się dzwonki, domofon, po uruchomieniu którego przywoływane są osoby wyznaczone do udzielenia pomocy informacyjnej i organizacyjnej.     

Przed budynkiem wyznaczone są dwa stanowiska postojowe przeznaczone dla samochodów osobowych interesantów przedszkola.

W razie konieczności do budynków można  wejść z psem asystującym i przewodnikiem.

W budynkach nie ma toalet przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, nie ma pętli indukcyjnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu, nie ma oznaczeń naściennych informacyjnych ikonograficznych wypukłych i kontrastowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Nie ma także możliwości komunikowania się za pośrednictwem języka migowego.

Ze względu na funkcję opiekuńczoną wobec małych dzieci, placówka posiada wejścia zabezpieczone bramkami z zasówkami i zapadką przed otwarciem dzieci. W przypadku interesanta - osoby niepełnosprawnej na wózku, po kontakcie telefonicznym z placówką, bramka wejściowa zostanie otwarta przez wyznaczonego pracownika, który od tej chwili będzie służył pomocą petentowi.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego:

Dostpno 1.jpg (2550×3509) (pp11wpolicach.pl)

Dostpno 2.jpg (2550×3509) (pp11wpolicach.pl)

Dostpno 3.jpg (2550×3509) (pp11wpolicach.pl)

Dostpno 4.jpg (2550×3509) (pp11wpolicach.pl)

Dostpno 5.jpg (2550×3509) (pp11wpolicach.pl)

Dostpno 6.jpg (2550×3509) (pp11wpolicach.pl)

Portale Edukacyjne